#1 Đập hết kiến thức lập trình học suốt 7 năm đi. Học lại từ đầu

Posted on

Một ngày …đẹp trời…chợt nhận ra mình chẳng biết cái mẹ gì  về lập trình cả 😦 😦 …

Chọn thứ để bắt đầu lại từ đầu…

 

Using % or localhost for host when creating MySQL user

Posted on

‘localhost’ is special in mysql, it means a connection over a unix socket (or named pipes on windows I believe) as opposed to a TCP/IP socket, using % as the host does not include ‘localhost’

If you want connect to user@’%’ from localhost use mysql -h192.168.0.1 -uuser -p

Change timezone on centos

Posted on Updated on

[root@sv-85185 mysql]# date
Thu Dec 7 01:34:57 EST 2017
[root@sv-85185 mysql]# date -u
Thu Dec 7 06:35:13 UTC 2017
[root@sv-85185 mysql]# ls /usr/share/zoneinfo/
Africa Brazil Egypt GB-Eire HST Japan MST7MDT posix Singapore WET
America Canada Eire GMT Iceland Kwajalein Navajo posixrules Turkey W-SU
Antarctica CET EST GMT0 Indian leapseconds NZ PRC tzdata.zi zone1970.tab
Arctic Chile EST5EDT GMT-0 Iran Libya NZ-CHAT PST8PDT UCT zone.tab
Asia CST6CDT Etc GMT+0 iso3166.tab MET Pacific right Universal Zulu
Atlantic Cuba Europe Greenwich Israel Mexico Poland ROC US
Australia EET GB Hongkong Jamaica MST Portugal ROK UTC
[root@sv-85185 mysql]# unlink /etc/localtime
[root@sv-85185 mysql]# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
[root@sv-85185 mysql]# date
Thu Dec 7 13:37:26 +07 2017
[root@sv-85185 mysql]#

Restore data from frm files mysql

Posted on Updated on

1. Stop service mysqld
2. cp -R /old/var/lib/mysql/your_db /var/lib/mysql
chrown -R mysql:mysql /var/lib/mysql/your_db
cp /old/var/lib/mysql/ibdata1, ib_logfile0, ib_logfile1 /var/lib/mysql
override? yes
3. start service mysqld
4. Done

Vài chiêu với MySQL

Posted on Updated on

Xuất file csv bằng command line hoặc sql query

mysql -u user -ppass [database_name] | sed 's/\t/,/g' > out.csv

mysql>...
INTO OUTFILE 'out.csv'
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n';

Install MySQL, Nginx, Tomcat7 on centos 6.8

Posted on Updated on

Before installing:
yum update

MySQL

Install MySQL

 1. Installing MySQL and tell it which runlevels to start on:
  yum install mysql-server
  /sbin/chkconfig --levels 235 mysqld on
 2. Start the MySQL:
  service mysqld start
  MySQL will bind to localhost (127.0.0.1) by default
 3. Harden MySQL Server
  Run the mysql_secure_installation script to address several security concerns in a default MySQL installation
  mysql_secure_installation

Mysql Root Login:

mysql -u root -p
then type your root password

Create new user and database

create new database with name newDB, new user with name newUser and newPassword is newUser‘s password:
create database newDB;
create user 'newUser'@'localhost' identified by 'newPassword';
grant all on newDB.* to 'newUser' identified by 'newPassword';

and exit root mysql to login as newUser:

mysql -u newUser -p

and type newUser’s password and if it show mysql>, you have succeed

Reset the MySQL Root Password

If you forget your root MySQL password, it can be flushed and then reset.

 1. Stop the current MySQL server instance, then restart it with an option to not ask for a password.

  sudo /etc/init.d/mysqld stop
  sudo mysqld_safe --skip-grant-tables &
 2. Reconnect to the MySQL server with the MySQL root account.
  mysql -u root
 3. Use the following commands to reset root’s password. Replace password with a strong password.

  use mysql;
  update user SET PASSWORD=PASSWORD("password") WHERE USER='root';
  flush privileges;
  exit
 4. Then restart MySQL.

  service mysqld restart

You’ll now be able to log in again using mysql -u root -p.

Dump and restore backup

$ mysqldump –opt -u [uname] -p[pass] [dbname] > [backupfile.sql]

$ mysql -u [uname] -p[pass] [db_to_restore] < [backupfile.sql]

Tomcat 7

Check java version:
java -version

If you have not installed JDK, install java 8 on centos 6.8
Download Tomcat7 

at Official download page


wget http://mirror.downloadvn.com/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.79/bin/apache-tomcat-7.0.79.tar.gz
tar xzf apache-tomcat-7.0.79.tar.gz
mv apache-tomcat-7.0.79 /var/lib/tomcat7

Starting Tomcat7

cd /var/lib/tomcat7
sh ./bin/startup.sh

Sample output:

[root@server1 tomcat7]# sh ./bin/startup.sh
Using CATALINA_BASE: /var/lib/tomcat7
Using CATALINA_HOME: /var/lib/tomcat7
Using CATALINA_TMPDIR: /var/lib/tomcat7/temp
Using JRE_HOME: /opt/jdk1.8.0_131/jre
Using CLASSPATH: /var/lib/tomcat7/bin/bootstrap.jar:/var/lib/tomcat7/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.

Access Tomcat on browser:

Tomcat server works on port 8080 default. To access Tomcat on the web browser by connecting your server on port 8080:
http://your_server_ip:8080

tomcat7-default

Setup Users Account

Finally we need to create user accounts to secure and access admin/manager pages. Edit conf/tomcat-users.xml file in your editor and paste inside tags.

Stop Tomcat

Finally, if you feel that there are no need of Tomcat in your system, You can simply stop it using below command from tomcat home directory.
sh ./bin/shutdown.sh

Nginx

Install Nginx:

yum install epel-release
yum install nginx

Starting Nginx
/etc/init.d/nginx start
Configuring Nginx and Tomcat7

server {
listen 80;
server_name aliviet.vn;
root /var/lib/tomcat7/webapps/aliviet.vn;
location / {
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
proxy_set_header X-Forwarded-Server $host;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_pass http://127.0.0.1:8080/aliviet.vn/;
}
}

source :

Install Java 8 on Centos 6.8

Posted on

Download

Download Java SDK 8

You need to add option --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" to download

example with linux-64

wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u131-b11/d54c1d3a095b4ff2b6607d096fa80163/jdk-8u131-linux-x64.tar.gz"
tar xzf jdk-8u131-linux-x64.tar.gz
mv jdk1.8.0_131 /opt/

Install Java with Alternatives

After extracting archive file use alternatives command to install it. alternatives command is available in chkconfig package.

cd /opt/jdk1.8.0_131/
alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_131/bin/java 2
alternatives --config java
There is 1 program that provides 'java'.

Selection Command
———————————————–
*+ 1 /opt/jdk1.8.0_131/bin/java

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 1

At this point JAVA 8 has been successfully installed on your system. We also recommend to setup javac and jar commands path using alternatives

alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.8.0_131/bin/jar 2
alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_131/bin/javac 2
alternatives --set jar /opt/jdk1.8.0_131/bin/jar
alternatives --set javac /opt/jdk1.8.0_131/bin/javac

Check Installed Java version

[root@server1 jdk1.8.0_131]# java -version
java version "1.8.0_131"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.131-b11, mixed mode)

Configuring Enviroment Variables:

 • Setup JAVA_HOME: 
  export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_131
 • Setup JRE_HOME: 
  export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_131/jre
 • Setup PATH: 
  export PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_131/bin:/opt/jdk1.8.0_131/jre/bin

Also put all above environment variables in /etc/environment file for auto loading on system boot

source: https://tecadmin.net/install-java-8-on-centos-rhel-and-fedora/

Mở đầu AngularJS

Posted on Updated on

AngularJS là gì?

Là một framework javascript để tạo dynamic web apps (ứng dụng web động). Nó cho phép bạn sử dụng HTML như là template language và cho phép bạn mở rộng cú pháp HTML để trình bày các thành phần ứng dụng một cách rõ ràng và ngắn ngọn. Data Binding và Dependency Injection của AngularJS làm giảm số lượng code mà bạn phải viết (ngắn ngọn hơn). Tất cả nằm trên trình duyệt, giúp bất kỳ công nghệ server nào đều có thể làm việc với nó.

Tại sao lại chọn AngularJS?

 • Tách riêng biệt phần UI và Business logic (theo mô hình MVC)
 • Khả năng thích ứng cao, tự động xử lý mã javascript dựa theo trình duyệt
 • Mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí
 • Khả năng tạo Single Page Application (một trang web hoặc một ứng dụng web mà tất cả các xử lý đều diễn ra trên một trang duy nhất giúp tối ưu hóa băng thông và trải nghiệm người dùng)
 • Dễ dàng unit test
 • Dễ dàng sử dụng lại các component (directive)
 • Thích ứng ới nhiều trình duyệt, giảm số lượng code mà lập trình viên cần viết

Một số khái niệm cơ bản:

 • Scope: là đối tượng để view và controller có thể giao tiếp với nhau
 • Controller: xử lý dữ liệu cho scope
 • Data-binding: tự động đồng bộ dữ liệu giữa view và model
 • Service: là singleton object được tạo 1 lần duy nhất cho mỗi ứng dụng, có thể sử dụng để tổ chức và chia sẻ code trong toàn bộ ứng dụng thông qua DI
 • Filter: format lại giá trị và hiển thị cho người dùng
 • Directive: là các makers (tag, attribute, CSS class,…) trên các phần từ HTML để đính các hành vi xác định cho phần từ hoặc các con của phần tử đó. Một số directive thương sử dụng như ngModel, ngBind, …
 • Template: một thành phần của view, hiện thị thông tin từ controller
 • Routing: chuyển đổi giữa các action trong controller, qua lại giữa các view
 • Deep link: liên kết sâu, cho phép bạn mã hóa trạng thái của ứng dựng trong các URL để nó có thể bookmark với công cụ tìm kiếm. Các ứng dụng có thể được phục hồi lại từ các địa chỉ URL với cùng một trạng thái
 • Dependency Injection:AngularJS có sẵn một hệ thống con dependency injection để giúp các lập trình viên tạo ra các ứng dụng dễ phát triển và testing

Các components chính:

 • ng-app: định nghĩa và liên kết một ứng dụng AngularJS tới HTML.
 • ng-model: two-way binding dữ liệu dữ view và controller

Nhược điểm chính:

 • Là framework javascript nên khi vô hiệu hóa javascript trên trình duyệt là tắt điện
 • Khó khăn hơn cho việc SEO (đòi hỏi bot phải đọc đc javascript -_-)

 

Source:

Closure Javascript

Posted on

Closure sử dụng để cung cấp tính riêng tư (privacy) và tính độc lập (independence)


var func = (function() {
// Không thể truy cập từ bên ngoài function
var private_count = 0;
// Được gọi từ bên ngoài
var increment = function () {
private_count ++;
return private_count;
}
return increment;
} ())
console.log(func()) // 1
console.log(func()) // 2
console.log(func()) // 3

increment là giá trị trả về của hàm func, hàm increment được gọi là inner function. Mỗi lần gọi hàm func() thì hàm increment()  cũng được gọi và biến private_count đc tăng thêm 1.

Closure là cách duy nhất để tạo private variable.

ASP.NET Identity 2.0: Giới thiệu về Identity 2.0 và Web API 2.2

Posted on Updated on

Link bài viết gốc: ASP.NET Identity 2.0: Introduction to Working with Identity 2.0 and Web API 2.2
Trong các bài viết vừa rồi, tôi được bao trùm bởi rất nhiều mảng sử dụng ASP.NET Identity 2.0 trong một ứng dụng MVC. Kể từ khi có RTM trong tháng 3 năm nay (2014), Identity 2.0 đã được mở rộng đáng kể cho Authentication and Authorization, công cụ có sẵn cho các ứng dụng MVC.

Read the rest of this entry »